“The ibtidaa (beginning) of Tasawwuf is: Innamal a’amaalu binniyyaat (verily actions are judged by the intentions).

The intihaa (ending) is: An ta’budullaaha ka-annaka taraahu – (Worship Allah as though you see him)

Shaykh Muhammad Zakariyya Kandhalwi (ra)

Advertisements